หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแสงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจาก ศูนย์ราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 48 กิโลเมตร มีพื้นที่ รับผิดชอบจำนวน 14 หมู่บ้าน โดยมีอาณาเขตการปกครองพื้นที่ 121.445 ตารางกิโลเมตร (75,903 ไร่)
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
 
ตำบลหนองกระเจามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ลาดเอียงจาก ทิศตะวันออกมาทาง ทิศตะวันตก ซึ่งมีสภาพพื้นดินสูงกว่า และมีสภาพพื้นดินต่ำกว่าตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยใหญ่ และทาง ทิศตะวันตกของตำบลจะเป็นที่ราบลุ่มติดเขตตำบลพิกุล
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจา ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย และอื่นๆ
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,364 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,099 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10

หญิง จำนวน 2,265 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90
จำนวนครัวเรือน 1,444 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 38 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
หลังคาเรือน
  1   บ้านหนองโก 235 260 495 164  
2   บ้านดงขุย 114 125 239 73
  3   บ้านดงขุย 78 69 147 41  
4   บ้านหนองยาว 62 70 132 44
  5   บ้านหนองข่อย 131 140 271 93  
6   บ้านหนองกระเจา 72 93 165 65
  7   บ้านหนองกุ่ม 224 264 488 155  
8   บ้านหนองแฟบ 163 164 327 109
  9   บ้านสระตาล 55 49 104 38  
10   บ้านหนองมะล้อ 217 194 411 147
  11   บ้านเนินตะโก 183 193 376 136  
12   บ้านสันติสุข 259 285 544 172
  13   บ้านหนองเดื่อ 98 120 218 67  
14   บ้านหนองกุ่มทอง 208 239 447 140
    รวม 2,099 2,265 4,364 1,444
**ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอชุมแสง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555**