หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเดือน กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล และเพิ่มค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)