หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
.นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์
กำนัน
 
 


.นายไพรสัน สาวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1


.นายสมควร ลือวรรณะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2


.นายเจริญ รักคำมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3


.นายนิพนธ์ แสงพายัพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4


.นายจำลอง มีทรงธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5


นส.สมัย นุชดารา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6


.นายสงวน บุญกันหา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7


นายไพฑูรย์ นาคะสุทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8


.นายชาญชัย บุญทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9