หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นายสมคิด สลับศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ประธานสภา อบต.หนองกระเจา
 


 
นายสำเนียง โสภา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
รองประธานสภา อบต.หนองกระเจา


 
นางอุไรวรรณ นุ่มนิ่ม
ปลัด อบต.หนองกระเจา
เลขานุการสภา อบต.หนองกระเจา
 
 


นายทนงศักดิ์ จำปางาม
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายประดิษฐ์ ยาหอม
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นางพินิจ ละอองศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายวีระวุฒิ วงษ์จินดา
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นางบุญนาค ชำนาญเพชร
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายวันชัย บุศรา
ส.อบต. หมู่ที่ 7