หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 

 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล(แผนงานบริหารงานทั่วไป) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสิ่งแวดล้อม(แผนงานการเกษตร) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง(แผนงานการรักษาความสงบภายใน) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4ด้านการอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานงบกลาง) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานสาธารณสุข) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานการศึกษา) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แบบ ผ 02/1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อุตสาหกรรมและการโยธา) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 01 บัญชีสรุปโครงการ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปก คำนำ สารบัญ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)