หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
 
การติดต่อคมนาคมภายในเขตตำบลหนองกระเจา กับเขตติดต่อใกล้เคียง หรืออำเภอใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่น ๆ ที่ห่างออกไปสามารถติดต่อได้เพียง อย่างเดียว คือ ทางรถยนต์ โดยใช้เส้นทางหลัก คือ ถนนสายอำเภอชุมแสง - อำเภอหนองบัว สำหรับการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง สามารถใช้รถโดยสาร ประจำทาง ซึ่งมีให้บริการทั้ง รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา ซึ่งจะมีจุดจอดประจำทาง ที่ศูนย์ท่ารถอำเภอชุมแสง ห่างจากตำบลหนองกระเจา ประมาณ 9 กิโลเมตร สภาพการจราจรขนส่งเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
 

มีทางหลวงสายชุมแสง - หนองบัวผ่าน หมู่ที่ 6 , 11 และ 12

มีถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน แต่ถนนที่ผ่านไปในหมู่บ้าน ส่วนมากเป็นถนนดินลูกรัง และหินคลุก
 
         

สนามฟุตบอล จำนวน 5 แห่ง

สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง

สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 แห่ง

สนามเด็กเล่น จำนวน 2 แห่ง

สนามตะกร้อ จำนวน 5 แห่ง

ลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 5 แห่ง
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองส่งน้ำ (เนินตะโก - หนองโก) จำนวน 12 ไร่

คลองดงขุย - ห้วยร่วมห้วยแม่ขยาก จำนวน 15 ไร่

คลองหนองแก - ดงขุย จำนวน 15 ไร่

คลองหนองยาว จำนวน 7 ไร่

คลองพิทักษ์พัฒนา จำนวน 8 ไร่

คลองตาปั่น จำนวน 7 ไร่

คลองส่งน้ำ (สันติสุข - หนองกุ่ม) จำนวน 12 ไร่
 

คลองส่งน้ำ (สันติสุข - หนองแฟบ) จำนวน 15 ไร่

คลองส่งน้ำ (หนองหมี - หนองโก) จำนวน 15 ไร่

คลองส่งน้ำ (บ้านสระตาล - หนองกุ่ม) จำนวน 7 ไร่

คลองส่งน้ำบ้านหนองมะล้อ จำนวน 12 ไร่

คลองส่งน้ำหนองแขม จำนวน 12 ไร่

คลองส่งน้ำบ้านสันติสุข จำนวน 12 ไร่

คลองส่งน้ำบ้านหนองกุ่มทอง จำนวน 15 ไร่
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 1 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง