หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
ชาวบ้านในตำบลหนองกระเจา มีวิถีชิวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง ตามปรัชญาของในหลวง ชาวบ้านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกัน อยู่กันอย่างเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดเป็นสถานที่ยึดเหลี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน

ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 9 แห่ง คือ

วัดหนองโก หมู่ที่ 1

วัดดงขุย หมู่ที่ 3

วัดหนองยาว หมู่ที่ 4

วัดหัวกระทุ่ม หมู่ที่ 5

วัดหนองกระเจา หมู่ที่ 6

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 8

วัดสระตาล หมู่ที่ 9

วัดมงคลสุจริตธรรม หมู่ที่ 11

วัดหนองกุ่มทอง หมู่ที่ 14
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 12
อัตราการมีส้วมราดน้ำใช้ จำนวนอัตราร้อยละ 100
 
           

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
(ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6)
จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านดงขุย
 
โรงเรียนบ้านหนองโพลง
 
โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
(ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3)
จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านหนองโก

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน
    จำนวน 14 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ที่ทำการ อบต.หนองกระเจา)
    จำนวน 1 แห่ง
 
   
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ พระครู บัญญัติ แห่งวัดหนองกุ่มทอง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีกวน “ข้าวทิพย์” หรือ “ข้าวมธุปายาส” คือการหุงด้วยน้ำนมโคสด ที่นางสุชาดาได้นำมาถวาย พระสมณโคดม (พระพุทธเจ้า) หลังทรงเลิกบำเพ็ญทุกข์กิริยา ซึ่งได้รับไว้และทรงฉันท์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และวันนั้นก็ได้สำเร็จโพธิญาณเป็น พระอรหันต์

งานประเพณีกำฟ้า ตำบลหนองกระเจา มีประเพณีกำฟ้าที่สืบทอดมาเป็นเวลานานแล้วของชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านดงขุย ซึ่งทุกปีจะตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 โดยเป็นประเพณีดั้งเดิมของลาวพรวน จากลพบุรี อพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านดงขุย ซึ่งจะมีการเผาข้าวหลาม ภายในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนและนำมากองรวมกันให้ สูง ๆ ในงานจะมีมหรสพมากมาย มีการปิดทอง ไหว้พระ ในวันรุ่งเช้าจะมีพิธีทางศาสนา คือ การทำบุญชาวบ้านจะนำข้าวหลามมาทำบุญ