หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นางสาวอุไรวรรณ นุ่มนิ่ม
ปลัด อบต.หนองกระเจา


 
นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต.หนองกระเจา
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวสุพรรษา อ่ำทิม
หัวหน้าสำนักปลัด


จ.ส.ต.วันชนะ เทศขำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นาง วิภารัตน์ ชุติพานิชเทศก์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเอกลักษณ์ จำนงค์ศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวณีรนุช โวอุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ่างประจำ)


นายนารถ ถนัดการยิง
นักการ