หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นายกิตติพงษ์ กัลยาณวัตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 
นายธนวรรธณ์ พรหมมา
รองปลัด อบต.หนองกระเจา
โทร : 0813865585
 
สำนักปลัด
 


 
ว่าที่ ร.ท.อนุรักษ์ ทัพวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรรณราย สินสวาท
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นาง วิภารัตน์ ชุติพานิชเทศก์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนุชนลิน กลิ่นบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายยิ่งพจน์ ป้อมกระสันต์
เจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวณีรนุช โวอุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ่างประจำ)


นายนารถ ถนัดการยิง
นักการ