หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

แนวทางพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แนวทางพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ และผังชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 

แนวทางส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แนวทางส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

แนวทางส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 

แนวทางส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

แนวทางส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 

แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางส่งเสริมการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาป่า ดิน และน้ำ
 

แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
 

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน

แนวทางรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สภาพปกติ