หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

แนวทางพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แนวทางพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ และผังชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 

แนวทางส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แนวทางส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

แนวทางส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 

แนวทางส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

แนวทางส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 

แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางส่งเสริมการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาป่า ดิน และน้ำ
 

แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
 

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน

แนวทางรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สภาพปกติ